Do you believe in Karma?

Chuang Yen Monastery, NY

Chuang Yen Monastery, NY

Leave a Reply

error: